مجموعه ورزشی استخر ولایت

انتخاب امین شفیعی در المپیاد استعداد های برتر شیرجه کشور در سال ۱۳۹۷

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

انتخاب شیرجه رو امین شفیعی از اعضای کانون شنا استخر ولایت در المپیاد استعداد های برتر شیرجه کشور سال ۱۳۹۷

امین شفیعی امین شفیعی