مجموعه ورزشی استخر ولایت

دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال ۱۳۹۸ در مجموعه ورزشی استخر ولایت

۳۰ فروردین ۱۳۹۸
دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال ۱۳۹۸ در مجموعه ورزشی استخر ولایت دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال ۱۳۹۸ در مجموعه ورزشی استخر ولایت