مجموعه ورزشی استخر ولایت

برگزاری دوره آموزش نجات غریق درجه دو در مجموعه ورزشی استخر ولایت

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

دوره آموزش نجات غریق درجه ۲ در مجموعه ورزشی استخر ولایت